Lịch học Google Ads

KHÓA HỌC GOOGLE ADWORDS

Phần 1 : Giới thiệu về Google Adwords

 • Bài 1 Google Adwords là gì?
 • Bài 2 Các thông số cần nắm rõ trong Adwords
 • Bài 3 Sơ đồ cấu trúc của tài khoản Adwords
 • Bài 4 Xác định cấu trúc của chiến dịch

Phần 2 : Nghiên cứu Từ Khóa

 • Bài 5 Định nghĩa của từ khóa là gì?
 • Bài 6 Hành vi của người mua hàng online
 • Bài 7 4 Định dạng (đối sánh) của từ khóa
 • Bài 8 5 cấu trúc phân nhóm các từ khóa

Phần 3 : Thông Điệp Quảng Cáo

 • Bài 9  Tìm hiểu về thông điệp quảng cáo
 • Bài 10 Bố trí thông điệp đạt chất lượng cao nhất
 • Bài 11 Những điều cần lưu ý trong quảng cáo

Phần 4 : Landing Page – Trang đích

 • Bài 12 Landing page là gì?
 • Bài 13 Xác định landing page cho từng mục tiêu
 • Bài 14 Tối ưu hóa landing page

Phần 5 : Điểm chất lượng của từ khóa

 • Bài 15 QS – Điểm từ khóa là gì?
 • Bài 16 Cách tối ưu điểm chất lượng tốt nhất

Phần 6 : Cài đặt tài khoản Adwords

 • Bài 17 Tạo tài khoản Adwords0
 • Bài 18 Phân biệt giữa tài khoản quảng cáo & tài khoản quản lý
 • Bài 19 Cách tạo tài khoản thường
 • Bài 20 Cách tạo tài khoản quản lý
 • Bài 21 Quản lý tài khoản Adwords
 • Bài 22 Các hình thức thanh toán
 • Bài 23 Cách tính thuế với Google Adwords
 • Bài 24  Cài đặt tài khoản: Thêm xóa người quản lý
 • Bài 254 Cấp độ quản lý trong tài khoản Adwords

Phần 7 : Tạo chiến dịch Google Search

 • Bài 26 6 cấp độ chiến dịch
 • Bài 27 Cài đặt hoàn chỉnh 1 chiến dịch tìm kiếm
 • Bài 28 Xác định vị trí địa lý của người dùng
 • Bài 29 Ngân sách và hình thức đấu thầu
 • Bài 30 Cài đặt thời gian chiến dịch
 • Bài 31 Thông điệp quảng cáo
 • Bài 32 Thêm từ khóa vào nhóm quảng cáo

Phần 8 : Các tiện ích mở rộng quảng cáo

 • Bài 33 6 tiện ích mở rộng (lý thuyết)
 • Bài 34 Địa chỉ bản đồ (thực hành)
 • Bài 35 Liên kết website (thực hành)
 • Bài 36 Mở rộng chú thích (thực hành)
 • Bài 37 Số điện thoại (thực hành)

Phần 9 : Quảng cáo trên Mạng hiển thị (GDN)

 • Bài 38 Mạng hiển thị (Google Display Network) là gì?
 • Bài 39 Cấu trúc của mạng hiển thị
 • Bài 40 Các hình thức trên mạng hiển thị
 • Bài 41 7 nhóm đối tượng trên mạng hiển thị
 • Bài 42 Các định dạng quảng cáo trên mạng hiển thị
 • Bài 43 Cách tính phí của mạng hiển thị
 • Bài 44 Cài đặt hoàn chỉnh 1 chiến dịch quảng cáo hiển thị
 • Bài 45 Target khách hàng theo Website, Từ khoá, và Địa lý

Phần 10 : Quảng cáo Tiếp thị lại

 • Bài 46 Cách thức vận hành của Tiếp thị lại
 • Bài 47 Đối tượng và cài đặt mã tiếp thị lại
 • Bài 48 Cài đặt hoàn chỉnh 1 chiến dịch tiếp thị lại
 • Bài 49 Tổng kết
 
Chat Zalo

0975566641